การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

111-02062021164330

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เร่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม – บ้านงิ้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

× How can I help you?