การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

22

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) เลขที่ E8/2565 การจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านปลาปาก ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก – บ้านดงอินำ ตำบลพระซอง อำเภอนาแก ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

× How can I help you?