การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

ppp-17092021110133

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม – บ้านงิ้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ ( e-bidding )

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding ) เลขที่ E23/2564 การจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ( พื้นทางซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางธรรมชาติ ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม-บ้านนางิ้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ 10 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก – บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

× How can I help you?