การประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) จากบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม – บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )