การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างฯ

File-1

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี ตำบลหนองซน – บ้านนาทม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – biding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายโชคอำนวย ตำบลวังตามัว – บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – biding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก-บ้านกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – biding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ( พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ) สายบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม – บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – biding)

× How can I help you?