การจัดเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์ “โครงการแพทย์ทางไกลเพื่อพัฒนาสาธารณสุขฯ”

การจัดเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์ “โครงการแพทย์ทางไกลเพื่อพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.
ณ สำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ม.4 ต.โพนทอง อ.เรณุนคร จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นำโดย นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดให้มีการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องการทราบความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน ที่มีต่อโครงการแพทย์ทางไกลเพื่อพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทั้งนี้ จากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ กับ “โครงการแพทย์ทางไกลเพื่อพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

× How can I help you?