การจัดเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์ โครงการส่งเสริมการผลิตด้วยนวัตกรรม

การจัดเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์ “โครงการส่งเสริมการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม ม.6 ต.ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน จ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นำโดย นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดให้มีการลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องการทราบความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทั้งนี้ จากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ กับ “โครงการส่งเสริมการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

× How can I help you?