กองช่าง

 
 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองช่าง


กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การกอสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการ ก่อสร้างและซอมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและการควบคุมอาคาร

» งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. ออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรม
2. งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
3. งานให้คําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
4. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
5. งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
6. งานสํารวจหาข้อมูลหารายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
7. งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม
8. งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
9. งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

» งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมณฑนศิลป์
2. งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมทางกฎหมาย
3. งานให้คําปรึกษา แนะนําด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศลปิ ์
4. งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
5. งานควบคุมก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม
6. งานออกแบบรายการทางสถาปัตยกรรม
7. งานสํารวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
8. งานวิเคราะห์วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศลปิ ์
9. งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์
10. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสารธุรการ งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ 

» งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานสารบรรณ
2. งานร่างหนังสือ โต้ตอบ และบันทึกเรื่องย่อ
3. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดทั้ง การติดต่อประสานงาน และ
อํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
4. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
5. งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
6. งานสาธารณกุศล ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ
7. งานที่เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง
8. งานจัดทําคําสั่งและประกาศของ อบจ.
9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

» งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
2. งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
3. งานซ่อมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า
4. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
5. งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
6. งานให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
7. งานควบคุมพัสดุงานด้านโยธา
8. งานประมาณราคา งานซ่อมบํารุงรักษา
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

» งานสถานทและไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานออกแบบ จัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธีประเพณีและงานอื่นๆ
2. งานประมาณการ
3. งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธีและงานอื่นๆ
4. งานเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
5. งานสํารวจออกแบบและคํานวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
6. งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
7. งานซ่อมบํารุงการไฟฟ้าในเขตจังหวัด
8. งานให้คําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า